Brent Lower ~ President                        Ivan Kauffman ~ Treasurer                      Bill Wood ~ Vice President
                                                                            12 years served on board                     11 years served on board                           11 years served on board
                         
                                                  Janet Burkhart - Board Secretary                                                                                                                          Jeff Freeman - Member       
                                                        4 years served on board                                                                                                                                    4 years served on board
 
                                       
                                                                          Brian Hackleman - Member                          Jason Daggett - Member                           Ken Minica - Member  
                                                                         4 years served on board                              4 years served on board                           6 years served on board